Zakłady badawcze

Zakłady badawcze ICSO "Blachownia"

 

Zakład Analityczny

Kompleksowa analityka badawcza przy użyciu: chromatografii gazowej (GC, GC/Headspace) z detekcją TCD, FID, MS, MS/MS, chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją UV, RI, ELSD, Corona, MS/MS z pułapką jonową i żelowej (GPC) z detekcją UV, RI oraz spektroskopii UV/VIS, spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR), analizy termicznej (TG-DTA, DSC), spektrometrii mas MALDI-TOF/TOF, analizatora węgla TOC, analizatora elementarnego CNSCl.

Usługi i ekspertyzy badawcze w zakresie:

 • badań przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych,
 • kontroli analitycznej procesów technologicznych,
 • analizy jakościowej i ilościowej mieszanin związków organicznych
 • badań jakości produktów chemicznych, w tym identyfikację zanieczyszczeń,
 • badań fizykochemicznych substancji i preparatów chemicznych,
 • badań podatności na biodegradację substancji chemicznych i preparatów chemicznych,
 • opracowywania kart charakterystyki,
 • konsultacji, szkoleń z zakresu analityki chemicznej.

Od 2007 roku Zakład Analityczny wykonuje badania właściwości fizykochemicznych chemikaliów przemysłowych zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice GLP). Zakład Analityczny posiada Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 4/2010/DPL. Zakład Analityczny jest notyfikowany w Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union 2009/C 39/20).

 


Zakład Technologii Gazów

Technologie rozdziału gazów

Procesy wodorowe i ciśnieniowe w zakresie:

 • technologii adsorpcyjnych PSA wytwarzania tlenu i azotu z powietrza
 • technologii adsorpcyjnych PSA wydzielania wodoru z różnych gazów wodorowych
 • zastosowanie gazów w syntezach chemicznych
 • technologii wytwarzania wodoru i gazów syntezowych z gazu ziemnego i podobnych
 • technologii absorpcyjnych usuwania CO2 z gazów spalinowych i z produktów zgazowania węgla (CCS)
 • technologii i procesów wodorowych
 • ciśnieniowych syntez chemicznych
 • technologii oczyszczania gazów metodami absorpcyjnymi i adsorpcyjnymi.

 


Zakład Środków Powierzchniowo Czynnych

W ramach swojej działalności zakład zajmuje się opracowywaniem technologii wytwarzania różnych typów związków powierzchniowo czynnych z grupy anionowych, kationowych, niejonowych i amfoterycznych. Związki te posiadają ogólną własność zmniejszania napięcia powierzchniowego na granicy faz: ciecz-gaz, ciecz-ciecz, ciecz-ciało stałe. Te ciekawe własności otwierają szeroką gamę możliwości zastosowania tych substancji w różnych dziedzinach przemysłu i życia codziennego. Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pracowników zakładu, opracowywane są wielofunkcyjne preparaty, w których, w zależności od potrzeb, eksponuje się takie własności jak emulgowanie, solubilizowanie, dyspergowanie, zagęszczanie kwasów, zasad i wody utlenionej.

Szczegółowa oferta Zakładu obejmuje usługi badawcze w zakresie:

 • procesów oksyalkilenowania oraz katalizatora procesów oksyalkilenowania
 • procesów bezpośredniej aminolizy surowców tłuszczowych
 • receptur rynkowych preparatów przeznaczonych do stosowania w przemyśle jak i w gospodarstwach domowych
 • ekspertyz w zakresie oceny analitycznej i użytkowej związków powierzchniowo czynnych.

 Zakład Żywic

Opracowanie technologii żywic i i plastyfikatorów

 • badania w zakresie opracowania technologii oraz gotowe technologie otrzymywania:
 • żywic fenolowych, typu rezolowego i nowolakowego do różnych zastosowań
 • żywic akrylowych do różnych zastosowań plastyfikatorów do tworzyw sztucznych (niekancerogennych mających zastąpić ftalany) polikarbolksylowych superplastyfikatorów do betonów
 • pomiary własności fizykochemicznych w/w żywic i plastyfikatorów
 • konsultacje w zakresie zmian fizycznych i chemicznych, dostosowanych do wymagań poszczególnych kontrahentów.

 Zakład Procesów Jonitowych i Poliwęglanów

Technologie:

 • z zastosowaniem jonitów
 • przetwórstwa alkilofenoli oraz bisfenolu A
 • otrzymywania komponentów do paliw silnikowych

Oferta:

 • technologie alkilacji fenoli olefinami w obecności katalizatorów jonitowych, których produktami są między innymi: izopropylofenol i jego pochodne będące surowcem do produkcji plastyfikatorów fosforoorganicznych: oktylofenol, nonylofenol, dodecylofenol.
 • technologia otrzymywania bisfenolu A (Dianu) w reakcji kondensacji acetonu z fenolem wobec katalizatorów jonitowych
 • badania charakterystyki żywic jonowymiennych
 • opracowanie planu i udział w modernizacji instalacji opartych na technologiach, w których zakład się specjalizuje
 • przeprowadzenie cyklu działań związanych z opracowaniem nowatorskich technologii z zakresu pokrewnego specjalizacjom zakładu.

Zakład Związków Epoksydowych

Technologie:

 • chlorku allilu i epichlorohydryny oraz ich pochodnych
 • żywic epoksydowych podstawowych i modyfikowanych

Oferta:

 • opracowywanie nowych proekologicznych technologii
 • modernizacja i optymalizacja istniejących procesów syntezy organicznej
 • wykonywanie syntez organicznych związków chemicznych
 • opracowywanie makrokinetyki reakcji chemicznych i wykonywanie obliczeń inżynieryjnych w zakresie powiększania skali procesów i operacji jednostkowych
 • opracowywanie metod oczyszczania ścieków i gazów oraz zagospodarowania odpadów przemysłowych
 • wykonywanie ekspertyz badawczych oraz usług w zakresie wdrożeń przemysłowych i nadzoru autorskiego przy wdrażaniu technologii w kraju i za granicą.

Zakład Środków Pomocniczych

 • opracowanie i wdrożenie technologii otrzymywania środków pomocniczych dla przemysłu płyt drewnopochodnych, środków smarowych, przemysłu gumowego, samochodowego i papierniczego
 • opracowanie i wdrożenie technologii środków pomocniczych dla przemysłu chemii gospodarczej, w procesie przerobu makulatury do masy włóknistej i innych
 • opracowanie innych technologii zgodnie z oczekiwaniami Klientów
 • konsultacje i szkolenia w zakresie tematyki badawczej objętej współpracą z Klientem
 • badania nad opracowaniem środków stosowanych w procesach obróbki skrawaniem
 • badania nad opracowaniem ekologicznych olejów smarowych na bazie olejów roślinnych
 • badania nad utwardzaczami do żywic epoksydowych
 • inhibitory korozji
 • środki zwilżające i antyadhezyjne

Zakład dysponuje kalorymetrem reakcyjnym LC1 E

Urządzenie to umożliwia ilościowe wyznaczanie efektów cieplnych reakcji chemicznych oraz przejść fizycznych przy różnych warunkach prowadzenia procesu:

 • w zakresie temperatur -50 stopni C/ +233 stopni C
 • pod ciśnieniem do 10 bar

Umożliwia także ocenę ryzyka bezpieczeństwa termicznego reakcji chemicznych oraz ewaluację wyników w celu przeniesienia procesu ze skali laboratoryjnej do skali przemysłowej.


 Zakład Przetwarzania Surowców Odnawialnych i Odpadów

 • procesy otrzymywania biopaliw ciekłych  na bazie olejów roślinnych i odpadowych substancji tłuszczowych
 • procesy otrzymywania odnawialnych baz olejowych na bazie substancji tłuszczowych
 • procesy uwodornienia surowców odnawialnych (współpraca z Zakładem Technologii Gazów)
 •  zastosowanie olejów roślinnych do produkcji materiałów powłokowych i dodatków do  tworzyw sztucznych
 • wytwarzanie i zastosowanie nowej generacji katalizatorów heterogenicznych (ciecze jonowe, katalizatory organiczno-nieorganiczne) do przetwarzania olejów roślinnych i węglowodanów do produktów o różnych zastosowaniach

Oferta:

 • technologia wytwarzania glikolu propylenowego z gliceryny
 • opracowanie technologii i receptur produktów bazujących na surowcach odnawialnych i odpadach w zakresie wymienionych specjalizacji
 • prace studialne i ekspertyzy w dziedzinie procesów chemicznego przetwarzania surowców  odnawialnych, zagospodarowania odpadów organicznych
 • wytwarzanie i zastosowanie nowej generacji katalizatorów heterogenicznych (ciecze jonowe, katalizatory organiczno-nieorganiczne do przetwarzania olejów roślinnych i węglowodanów do produktów o różnych zastosowaniach).

Zakład Procesów Kondensacyjnych

Oferta:

 • opracowanie i wdrożenie różnych produktów uzyskiwanych w reakcjach kondensacji oraz reakcjach estryfikacji, eteryfikacji i transestryfikacji,
 • opracowanie metod wytwarzania produktów na bazie kondensacji aldehydów i alkoholi,
 • opracowanie i wdrożenie różnych odmian asortymentowych środków pomocniczych dla służb ratownictwa chemiczno-ekologicznego,
 • badania aplikacyjne pianotwórczych środków gaśniczych,
 • badanie zagospodarowania produktów odpadowych z przemysłu motoryzacyjnego,
 • badanie operacji rozdziału różnych strumieni technologicznych,
 • badanie zagospodarowania gliceryny z produkcji biodiesla,
 • utylizację strumieni odpadowych i ścieków.

Zakład Poliolefin

Oferta:

 • opracowanie receptur nowych odmian materiałów polimerowych, w tym kompozytów i nanokompozytów o różnym składzie (także z wykorzystaniem surowców odnawialnych) i scharakteryzowanych parametrach użytkowych,
 • badania właściwości tworzyw sztucznych w tym oznaczanie właściwości mechanicznych (m.in. cech wytrzymałościowych przy rozciąganiu), reologicznych (m.in. wskaźnik szybkości płynięcia), stopnia palności i innych,
 • badania procesów modyfikacji polimerów zarówno chemicznej jak i fizycznej wraz z możliwością obsługi analitycznej,
 • możliwość sporządzenia partii tworzyw sztucznych w formie granulatu na podstawie własnych opracowanych receptur bądź receptur klienta przy użyciu wytłaczarki dwuślimakowej,
 • prowadzenie prac o charakterze badawczo-rozwojowym z zakresu wytwarzania, przetwarzania i recyklingu materiałów polimerowych oraz charakterystyki ich właściwości,
 • możliwość zorganizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań naukowych z zakresu szeroko rozumianego przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zakład Poliolefin mieści się w nowoczesnym Centrum Tworzyw Sztucznych, w skład którego wchodzą: laboratoria badawczo-rozwojowe, hala technologiczna, sala konferencyjna i zaplecze magazynowe.

Centrum Tworzyw Sztucznych wyposażone jest w specjalistyczne maszyny przetwórcze, takie jak:

 • wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna o średnicy ślimaków 24 mm i stosunku L/D=40, wyposażona w dwa dozowniki grawimetryczne o bardzo dużej dokładności, z dodatkową możliwością usuwania lotnych składników z wytłaczanego materiału za pomocą układu próżniowego oraz dozowania napełniacza przez podajnik boczny
 • wytłaczarka jednoślimakowa
 • reomikser
 • walcarka
 • prasy laboratoryjne.

Posiadane wyposażenie Zakładu Poliolefin pozwala prowadzić zarówno badania procesów przetwórczych, jak i opracowywać receptury nowych odmian materiałów polimerowych o założonym składzie i właściwościach, a przy tym produkować ich aplikacyjne partie.

 


 Zakład Usług i Ekspertyz

Badania wyrobów chemii gospodarczej oraz środków pomocniczych dla motoryzacji:

 • wyroby chemii gospodarczej
 • ciecze do układów hydraulicznych
 • ciecze smarująco - chłodzące do obróbki metali
 • płyny hamulcowe
 • chemiczne środki pomocnicze w eksploatacji samochodów
 • emulgatory
 • dodatki uszlachetniające

Oferta:

 • Współpraca badawcza oraz współudział w badaniach recepturalnych wyrobów chemii gospodarczej
 • Badania jakości i właściwości użytkowych wyrobów chemii gospodarczej tj.:
 • środki piorące - badanie zdolności piorącej w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych, inkrustacji, spadku wytrzymałości na zrywanie, zaszarzenia, działania wybielającego,
 • środki do płukania tkanin - badanie zdolności zwilżania i zmiękczania tkanin,
 • wybielacze tlenowe i chlorowe - badanie zdolności wybielania,
 • środki do mycia różnorodnych powierzchni - badanie zdolności usuwania zabrudzeń, ocena połysku i czasu wysychania, stopnia uszkodzenia tkaniny, zmiana barwy,
 • środki do mycia naczyń - badanie zdolności myjącej i emulgowania tłuszczów,
 • środki do mycia szyb - badanie usuwania brudu, ocena połysku,
 • środki do mycia sanitariatów - badanie zdolności rozpuszczania kamienia wodnego,
 • wyroby w aerozolu - badanie szczelności i zdolności opróżniania opakowań, rozpyłu,
 • szampony i płyny do kąpieli - badanie zdolności pianotwórczych,
 • preparaty do mycia i nabłyszczania karoserii samochodowych - ocena połysku.

Badania fizykochemiczne wyrobów chemii gospodarczej

Oznaczenia parametrów: lepkości, gęstości, gęstości nasypowej, odporności na twardą wodę, zdolności pianotwórczej, wskaźnika trwałości piany, napięcia powierzchniowego, pH, zawartości suchej pozostałości, substancji organicznej, substancji anionowych, niejonowych, kationowych, fosforu, aktywnego chloru, aktywnego tlenu, NaCl, NaOH, substancji rozpuszczalnych w wodzie, w alkoholu etylowym, zawartość węglanów, krzemionki, karboksymetylocelulozy i inne.

Oznaczanie: Badania jakościowe i użytkowe płynów technologicznych.

Oznaczanie parametrów:  pH, stabilności termicznej, chemicznej, właściwości korozyjnych, działania na uszczelki gumowe, określenie pęcznienia i zmiany twardości gumy, zawartości osadów metodą wirówkową, odparowalności, zawartości wody metodą Karla Fischera, odporności na utlenianie, mieszalności z płynami odniesienia, właściwości ochronne przed wilgocią, właściwości płynu hamulcowego na stanowisku symulacyjnym układu hamulcowego, temperatury krzepnięcia, lepkości kinematycznej w zakresie temperatur -50 do + 100°C, temperatury wrzenia, właściwości przeciwzużyciowych cieczy hydraulicznych, liczby zmydlenia, zasadowej, kwasowej, alkaliczności i inne.

 


 Zakład Projektowo-Inżynieryjny

Oferta:

 • pakiety i projekty procesowe
 • dobór i obliczenia procesowe aparatów i urządzeń
 • koncepcje dla instalacji nowych i modernizowanych
 • rozpoznanie ofertowe na dostawę urządzeń dla potrzeb opracowywanej technologii
 • współpraca i konsultacje na etapie projektu technicznego i budowy instalacji
 • tłumaczenia tekstów technicznych z zakresu przemysłu chemicznego (angielsko-polskie, polsko-angielskie)

Prace projektowe:

 • dla technologii będących własnością Klienta lub firm trzecich
 • dla technologii będących własnością ICSO "Blachownia"

Zakład posiada szczególne doświadczenie:

 • w  procesach z mediami krzepliwymi
 • w  procesach katalizowanych jonitami
 • we współpracy z producentami urządzeń specjalistycznych
 • we współpracy z firmami inżynieryjnymi polskimi i zagranicznym

Zakład opracowuje także dokumentację projektową wg standardu własnego lub Klienta w języku polskim lub angielskim.